Kulturhistoriska vandringar

Posted by on mar 4, 2013 in historia, Kulturhistoriska vandringar | Kommentarer inaktiverade för Kulturhistoriska vandringar

Kulturhistoriska vandringar

I november 2012 presenterades boken ”GÅRDAR och TORP. En inventering i Sigtuna stad, S:t Pers, S:t Olofs och Haga socknar omkring år 1900”. Som en naturlig fortsättning på det arbetet startades, i slutet på 2012, inom vår förening, projektet ”Kulturhistoriska vandringar”.

Projektet, som var finansierat av Leader Upplandsbygd, har inneburit att vi på intressanta kulturhistoriska platser har satt upp informationsskyltar. Platserna är markerade på en nyframtagen karta över Sigtunahalvön, som har tryckts upp och finns tillgänglig hos butiken i Vennerbo, Turistbyrån i Sigtuna m fl platser. Numera kan man även finna platserna på webkarta, som finn på vår hemsida. Där finns även  förslag på lämpliga vandringsturer. Det ger möjlighet för enskilda personer, grupper, föreningar, skolklasser etc att i samband med en vandring få lite kunskap om vår trakts historia.

Arbetet med ”kulturhistoriska vandringar” är numera avslutat, Göran Källgården fortsätter med sina årliga ”torpvandringar” varje vår i april månad.

 

 

I samarbete med          

——————————————————————————————————

Ny fjerdingsman

På sockenstämman:

den 22/12 1851, diskuterades och beslutades följande:

Ny fjerdingsman behöver tillsättas. Haga och  S:t Per har tidigare delat på en fjerdingsman vilket man önskade fortsätta med. Odensala och S:t Olof delade på en. Arfvodet för fjerdingsmannen skulle vara En Riksdaler 8 skillingar Banco per mantal och år. Bonden Pehr Forsström i Heljesta antogs till fjerdingsman för Haga och S:t Pehr.

Källa: Sockenstämmoprotokoll S:t Per KI:4 1839-1868

Publicerat av: Göran Källgården

2012-05-14

Vi är en del av Ärlinghundra Härad

Ärlinghundra Härad (Erlinghundra) omfattade tidigare socknarna Alsike, Knivsta och Vassunda i nuvarande Knivsta kommun och socknarna Odensala, Husby-Ärlinghundra, Norrsunda, Haga, S:t Per och S:t Olof i Sigtuna kommun.

Ärlinghundra härad var en del av det gamla uppländska folklandet Attundaland. Häradsnamnet skrevs Arlendahundæri under 1300-talet vilket betyder Arlänningarnas hundare/härad där Ar är en fornsvensk böjning av ordet Å. I medeltida dokument kallas området provincia Aarland. Häradets tingsplats låg ursprungligen i Bromsta i Odensala socken, för att år 1741 flytta till Märsta och Alsike och på 1850-talet till Kimsta i Seminghundra härad. År 1914 hamnade tinget åter inom häradets gränser – i Åshusby i Norrsunda socken för att år 1921 definitivt flytta till Stockholm.

Ärlinghundra härad omslöt helt Sigtuna stad I häradet märks en rad stora slottsanläggningar, däribland det gamla slottet Venngarn. Vid gränsen mot Seminghundra härad anlades på 1950-talet Stockholms nya storflygplats vilken fick sitt namn efter det gamla namnet på det härad den är belägen i – Arlanda.

Källor: Eric Stapelberg: Domstol i Attundaland och Wikipedia

Ärlinghundras sigill, så som det såg ut 1604.

Publicerat av: Göran Källgården

2012-04-18

Torn på Haga kyrka

Sockenstämman Haga den 4/4 1830 i ”Sockenstugan”.

Ungefär ett år tidigare, den 10/5 1829 hade sockenstämman beslutat att ett torn skulle byggas på kyrkan och att det månatligen skulle samlas in 24 shilling Banco i månaden från varje oförmedlat mantal. De hittills insamlade medlen ska dock användas till att betala kyrkans skulder samt en välbehövlig strykning av kyrktaket. 4 tunnor tjära ansågs behöva införskaffas, samt en resstege och 4 takstegar. Virke till stegarna tas från Thorslunda skogen och till spolar lämnas tvenne par stör per mantal.

Källa: Sockenstämmoprotokoll Haga KI:2 1827-1862

Publicerat av: Göran Källgården

2012-03-29

Lösdrifvare på bygden

Sockenstämman S:t Per, S:t Olof den 12/5 1839, §10

På tillfrågan af v. Pastor om något löst folk innästlat sig i församlingarna anmältes att en mansperson vid namn Eric Jansson, som sist lärer varit mantalsskrifven inom Håtuna socken der han varit i tjenst i Killinge by men för närvarande är lösdrifven och vistas inom S:t Pehrs församling vid torpet Mariedahl på Billby egor och att denna person som genom ett mindre välkändt uppförande anses vådlig för almänna säkerheten borde hos wederbörande auctoritet till afskaffande från församlingen anmälas – hvilket pastor lofvade att ofördröjligen ombesörja.

Källa: Sockenstämmoprotokoll S:t Per KI:4 1839-1868

Publicerat av: Göran Källgården

2012-02-06

  • En handling registrerad vid Ärlinghundra tingsrätt 1796 /G. Källgården

Syn vid Comministerbostället Granby, 1796

Enligt 1792 års Husesyn å Comminister Bostället Granby i St Pehrs socken, och under No 9 och 10, är et fårhus och ett swinhus uptagit, samt ansett böra i betydelig måtto repareras, hvarom synen innehåller. På Herr Comminister Ernstedts begäran, som reparation å dessa hus ärnadt i denna sommar börja, och dem till den ändan nu för några dagar sedan  nedtagits; men funnit det hvad wirkesheten till dessa hus odugeligit, besigtigades idag af undertecknade att det timmer som tillhört dessa hus hvilket på gården fants liggande på stället där det till hus varit bygdt; och befants nu wid noga efterseende alla stockarna så af röta skadade och deraf i huggningen vid knutarna så fördärfvade, at det aldeles var omöjeligt med dessa stockar dessa hus upbygga, eller deraf några nyttja, då husen åter upsättas skall, utan ärnade Herr Comministern, för at ändå af detta gamla timmer få någon nytta, at derutaf uprättas, och med hjelp af annat virke, upsättas ett hönshus – till hvilket han trodde det endast kunna duga – hvilcket och af undertecknade såsom skäligt ansågs; Och då Herr Comministern nu upsatt ett nytt får- och svinhus i ofvannämndas ställe, önskade han, at den kostnaden vid nästa syn honom till godo beräknas motte.

Sålunda synadt, befunnit och undertecknadt, betyga

F.A. Fahlstedt, Kronolänsman                           Eric Jansson i Killinge, 12man

2012-01-15

Vi har nu en hel del historiskt material om Sigtunahalvön inlagt i www.bygdeband.se.  Där finns f n 140 platser, 26 personer, 31 dokument och 169 bilder.

”Vårt” område har varit en levande bygd mycket länge och det är en hel del som hänt här. Det finns beskrivet i sockenstämmoprotokoll, domböcker etc, och studier av dom pågår och kommer att fortsätta. Alla som vill hjälpa till eller har material (foton) som är av allmänintresse eller känner någon som har något att berätta, kontakta Göran Källgården, 0708-674646.

2011-06-07

Under vårterminen i år så har vi kommit igång med insamling och registrering av material. Det byggs på vartefter. Hittills har 3 personer, 38 bilder de flesta med beskrivningar, och 123 platser registrerats. Gå gärna in på www.bygdeband.se och titta. Det är gratis än så länge. Det enda man behöver göra är att registrera sig. Även andra föreningar registrerar uppgifter inom ”vårt” område om de har uppgifter som berör oss. Det är vi tacksamma för.

2011 04-17

Genom samarbete med Håtuna-Håbo-Tibble hembygdsförening har föreningen fått en gåva av Lotta Hedin på Norränge. En karta över Skråmsta by från 1769. Den har det nätta formatet av 2,6 x 0,6 meter (bredd x höjd).  Kartan deponeras hos Stockholms stadsarkiv mot att vi får en kopia tillverkad åt oss. Stadsarkivet har brandsäkra lokaler med rätt luftfuktighet. Kartan förblir dock i Hagha hembygdsförenings ägo. En likadan karta finns på nätet bland Lantmäteriets ”Historiska kartor”.

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta Historiegruppens samordnare Göran Källgården, på tel 0708-674646 eller via e-post på gk@sigdat.se