Väg 263 status augusti 2012

Posted by on feb 15, 2013 in Väg 263 | 0 comments

Väg 263 status augusti 2012

Torsdagen den 16 augusti hade vi äntligen det planerade mötet om vår skrivelse  mellan tjänstemän på Sigtuna Kommuns stadsbygnadskontor, Trafikverket och Landsbygdsrådet.

Det man kan konstatera är att saker tar tid i den offentliga världen och det som företrädarna för den tycker är hyfsat snabbt ter sig för mig vara under snigelfart….

En anledning är att de problem vi beskriver involverar flera myndigheter och aktörer vars ”byråkratier” inte är synkade och att det inte är solklart vem som äger alla delfrågor..

Hursomhelst…

På mötet som var mycket konkret och givande deltog även en representant för SL.

Inför mötet hade vi monterat en videokamera på en bil och filmat  hela sträckan.

Med hjälp av filmen samt stillbilder gick igenom vår skrivning i detalj och visade på de olika problemen med förslag till förbättringar som vi tar upp.

Man var mycket väl medvetna om att vägen inte är bra, men att aktiviteter för förbättringar har lagts på is i avvaktan på att den stråkstudie avseende tvärförbindelse mellan Arlanda och E18 skulle bli klar.

Stråkstudien är klar. Enligt den kommer väg 263 att vara den huvudsakliga regionala tvärleden mellan Arlandaområdet och E18. Alla storstilade planer på tunnellösningar vid Erikssund och nästan motorvägsstandard har förpassats till papperskorgen. Vägen kommer att utvecklas i stora drag efter den nuvarande sträckningen. Vägens standard är inte tillräcklig och man har satt igång ett planeringsarbete i syfte att ge vägen en bättre standard med ordentliga vägrenar, räta ut kurvor och jämna ut nivåskillnader. Även korsningar och under/övergångar kommer att fixas. Min uppfattning är att vi pratar om något som kan vara färdigbyggt inom låt säga 10 år.

Vad det gällde de akuta åtgärderna så är min uppfattning efter mötet att busshållplatserna har hög prioritet och att man kommer att ta sig an dem snarast och flytta hållplatsskyltar enligt vårt förslag. Upplevde också att det fanns en positiv respons på förslagen om justering av hastighetsgränsen vid Killinge/Granbyavfarten enligt vår skrivelse. Det verkar inte heller vara några större problem att införa hastighetsgräns till 50 mellan Torsborgsvägen och Vassunda golfklubb.

Däremot blir det svårt med hastighetsgräns till 50 hela vägen mellan Venngarn och Ridskolan/Alby enlig de regler man jobbar efter. Man kommer dock att ha det i åtanke när man planerar för det nya systemet med 40,60 och 80km/t som successivt kommer att införas i Sverige i stället för det nuvarande på 50, 70, 90.

Däremot var man helt på det klara med att införa 50km/timme i Österbykorset där det också kan bli aktuellt med en temporär justering = mer plats i korsningen i avvaktan på att vägen breddas. Här pratade man också om att fixa gångvägar vid sidan om vägen så man kan ta sig mellan bushållplatserna utan att gå på vägen. Hastighetsbegränsningar är lite knepigt dock eftersom de bestäms av Länsstyrelsen och kan ta lite tid att få till!? Även vid Venngarn kommer man att titta på möjligheter att göra en gångväg mellan korset och busshållplatsen. Kommunens tjänstemän upplyste om att säkerheten kring korsningen samt bushållplatsen vid ridskolan har högprioritet för kommunen.

När det gällde Billbyvägen så kan man inte införa begränsningar för tung trafik baserat på vikt eller fordonslängd eftersom vägen är godkänd för gällande nationella maxvikter och längder.

Dock finns det en möjlighet att stoppa genomfartstrafik för all tung trafik genom tätorten i Sigtuna där kommunen ansvarar för vägen och där kommunala föreskrifter gäller.

Samtliga på mötet var eniga om att fartkameror är det bästa alternativet för att få ner hastigheterna och få bort mycket tokkörningar.

Här är problemet för oss att det finns andra ställen i Stockholms län som är värre när det gäller allvarliga olyckor och som har högre prioritet i kampen om anslag för kameror. Man är dock medveten om behovet enligt vår skrivelse och V263 ligger högt på listan. Dock pratar vi om 2-4 år.

Här finns det dock en möjlighet att kommunen kan gå in och ”förskottera” (låna ut pengar) för installationen(ca 600 tusen per kamera) och bekosta driften (ca 200/år och kamera) fram till att de kommer inom vägverkets ansvar.

Jag upplever att det finns relativt goda möjligheter för detta och kommer att driva den frågan via Landsbygdsrådet. Jag kommer också att via Landsbygdsrådet säkerställa att kommunens tjänstemän ligger på TV och SL för att fixa bushållplatserna snarast.

Vi pratade också rätt mycket om cykelbanor/vägar. Trafikverket har inga medel för att bygga en helt ny separat cykelväg. Den ombygga framtida vägen kommer att ha vägrenar som möjliggör för gående och cyklister att färdas längst vägen.  Om lokala markägare ställer upp med mark och kommunen är med så kan man dock medverka ekonomiskt till att bygga en enklare väg som bygger på befintliga stigar och traktorvägar.

Jag tror att detta kan vara en framkomlig väg. För några år sedan tittade vi på det inom Landsbygdsrådet och fick då positiv respons från flera markägare. Hagha Hembygdsförening håller på och startar upp en Aktionsgrupp för cykelvägar på Sigtunahalvön och det kan ju vara ett första steg att ta tag i det gamla projektet och se om det fortfarande är realistiskt. Även här är Landsbygdsrådet en bra väg in i kommunen eftersom kommunen pekar på behovet av cykelvägar i sitt Landsbygdsprogram.

Så långt om detta, det går framåt men ack så långsamt……

Landsbygdsrådet att ha ett allmänt informationsmöte den 12 september i Haga Kyrkskola med preliminär start 18:30.

På detta möte kommer V263 att vara den huvudsakliga programpunkten och representanter från Trafikverket samt kommunens Stadsbyggnadskontor kommer att medverka.

Man kommer att ge information om Stråkstudien samt om planerna för Väg 263 troligen kommer det också finnas en informationspunkt om Bredbandsutbyggnad på Landsbygden i kommunen.

Haga Hembygdsförening kommer att fixa en soppa med tilltugg.

Det slutliga programmet blir klart i början av september och publiceras på kommunens hemsida samt i kommunens annons i Sigtunabygden veckan innan.

Information kommer även att finnas på Hagha Hembygdsförenings hemsida.

19 augusti 2012-08-19

Lasse Hellquist